Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Obecní úřad > Volby > Volby do EP 2009

Výsledky voleb do EP ve Vlkoši

výsledky hlasování ve volebním okrsku .pdf

 

Volby

do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech  5.  a  6. června 2009 .

Dne 5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 6. června 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Informace k volbám do EP jsou uveřejněny i na webových stránkách Olomouckého kraje (jsou tam i odkazy na stránky MVČRharmonogram voleb, informace o podmínkách hlasování, ...):

http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Legislativa/Volby/Volby+do+Evropského+parlamentu/Volby+2009/Volby+2009_CZ.htm?lang=CZ

Za jakých podmínek má občan jiného členského státu EU právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky ? (§ 5 zákona)

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

 • nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a
 • je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel (tj. nejméně od 22. dubna 2009)
  Občan jiného členského státu EU je veden v evidenci obyvatel, pokud má potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky.
  O potvrzení o přechodném pobytu lze žádat na místně příslušných inspektorátech Cizinecké policie České republiky a o povolení k trvalému pobytu lze žádat na odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (podrobné informace lze získat u Cizinecké policie České republiky – infolinky: 974 841 356, 974 841 357, email: infoscpp@mvcr.cz).
  Po vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu je občan jiného členského státu EU zanesen do evidence obyvatel.
 • nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
  Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
 • je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Kdo vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky ? (§ 27 a 28 zákona)

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“). Tento seznam sestavuje obecní úřad pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

 • o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky požádá,
 • o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit,
 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Jak a do kdy požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského   parlamentu  ? (§ 29 zákona)

1)Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009 do 16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky.
 
2)Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky, podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009 do 16.00 hodin.

Žádosti je možno podávat osobně i písemně. Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena (viz. formulář žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu).

Co musí být k žádosti o zapsání do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu připojeno ? (§ 29 zákona)

1)K žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu musí být přiloženo:
kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel (tzn. kopie potvrzení o přechodném pobytu nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu),
čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede:

 1. svoji státní příslušnost,
 2. místo pobytu,
 3. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a
 4. to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.
2)K žádosti o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se rovněž přiloží čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:
 1. svoji státní příslušnost,
 2. místo pobytu,
 3. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a
 4. to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

 

Menu