Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Obecní úřad > Volby > Volby do zastupitelstev krajů 2012

Volby do zastupitelstev krajů  12. a 13. 10.  2012

 

výsledky na stránkách ČSÚ 

 

 Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční

v pátek 12. října 2012 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

a v sobotu 13. října 2012 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

 

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf

 

V krajských volbách bude možné hlasovat na voličský průkaz

 

 

Informace k vydávání voličských průkazů

 

Voliči, kteří nebudou při volbách do zastupitelstev krajů volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou podle místa trvalého pobytu zapsáni, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu na obecním úřadě podle místa svého trvalého pobytu.

 

Voliči   mohou o voličský průkaz požádat :

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně

Žádosti podané osobně přebíráme do 16:00 hod. dne 10. 10. 2012, podání doručené poštou, datovou schránkou, e-podatelnou musí být doručené nejpozději 5. 10. 2012.

Voličský průkaz se vydá pouze voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo může být zasílán poštou. Způsob převzetí si volič zvolí v žádosti o vydání voličského průkazu. Doporučujeme v žádosti uvést rovněž telefonní kontakt.                                     

Voličský průkaz vydaný Obecním úřadem Vlkoš  opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Olomouckého kraje.

  Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Žádost o vydání voličského průkazu.doc

 

Plná moc k převzetí voličského průkazu.doc

 

  

Volby - www stránky Olomouckého kraje

 

 

 

 

 

 

Menu