Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Obecní úřad > Volby > Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016

 

Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční

v pátek 7. října 2016 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

a v sobotu 8. října 2016 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

 

další informace naleznete:

 www stránky Olomouckého kraje

 

www stránky MV ČR

 

  

              Možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský průkaz

 

Voliči, kteří nebudou při volbách do zastupitelstev krajů volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou podle místa trvalého pobytu zapsáni, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu na obecním úřadě podle místa svého trvalého pobytu.

Voliči mohou o voličský průkaz požádat :

  • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně

Žádosti podané

- osobně, přebírá Obecní úřad Vlkoš  do 16:00 hod. dne 5. 10. 2016,

- podání doručené poštou, datovou schránkou, e-podatelnou musí být doručené nejpozději         30. 9. 2016 do 16:00 hod..

Voličský průkaz se vydá pouze voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo obecní úřad zašle do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti.

Způsob převzetí si volič zvolí v žádosti o vydání voličského průkazu. Doporučujeme v žádosti uvést rovněž telefonní kontakt.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Olomouckého kraje.

Volič s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje může na voličský průkaz hlasovat v kterékoliv volební místnosti na území celého Olomouckého kraje.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

 

Žádost o vydání Voličského průkazu

 

Plná moc k převzetí VP

 

 

 

 

Menu