Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Římskokatolická farnost Vlkoš > Historie > Oprava kostela sv. Prokopa

OPRAVA KOSTELA SV. PROKOPA

oprava věže v roce 2015

 

Fotogalerie - OPRAVA VĚŽE KOSTELA SV. PROKOPA 2015

 

OPRAVA KOSTELA

     V posledních letech přibývalo kritických hlasů a vyjádření občanů, kteří poukazovali na viditelně zhoršující se stav omítek na zděné části věže kostela sv. Prokopa. Fasáda věže kostela, která byla opravena před více než 40 lety, byla nejen nevzhledná z důvodu působení plísní na omítkách, ale co je horší, začínala být pro účastníky bohoslužeb, pohřbů a návštěvníky hřbitova také nebezpečná. Dokazuje to fakt, že po prudkém dešti, bouřce, nebo nárazovém větru zůstával na chodníku v okolí věže nejen opadaný písek z drolící se fasády, ale stále častěji také drobné úlomky omítky z části soků a ozdobných říms, které z věže začaly opadávat. Farní kostel ve Vlkoši je památkou místního významu a není v seznamu kulturních památek ČR. Z toho důvodu nemá v současné době šanci na získání dotace na potřebné opravy z rozpočtu Ministerstva Kultury, nebo dokonce z evropských fondů. Kostel s 51 metrů vysokou věží je nejen dominantou naší obce, ale také širokého okolí. Proto současnému vedení obce, tak jako většině občanů, nebylo lhostejné, v jakém stavu se věž kostela nachází. V loňském roce tak proběhlo několik předběžných jednání mezi obcí a farním úřadem o možnostech financování opravy kostelní věže. 
      V dnešní době je zcela nemožné z hlediska stavebního zákona, bezpečnostních předpisů, aby se taková oprava provedla způsobem jako před 40 lety, tedy za organizace místních farníků. 
      Vzhledem k naléhavosti opravy věže a příslibu obce spolupodílet se finančně na opravě, byla Arcibiskupstvím olomouckým poskytnuta místní farnosti bezúročná půjčka, ze které může investor uhradit podstatnou část prací na opravě věže. 
       Zajištění vlastních finančních zdrojů (i když jen formou půjčky), z kterých bude farnost hradit jednotlivé faktury v průběhu oprav, byla jednou z podmínek obce, aby finančně podpořila tento záměr. Obec nemohla ze svého rozpočtu uvolnit jednorázově finanční příspěvek v takové výši, který by měl pokrýt opravu kostelní věže. Rozpočet obce ovšem významně nezatíží, když místní farnosti pomůže s postupným splácením půjčky. 
      V závěru roku 2014 byly zahájeny konkrétní přípravné práce spojené s přípravou opravy. Uskutečnilo se několik společných pracovních schůzek zástupců obce, farního úřadu a členů ekonomické rady farnosti. Byl sestaven časový harmonogram prací a úkolů pro jednotlivé účastníky jednání. Pověřená projekční firma po několika prohlídkách věže zpracovala soupis potřebných stavebních prací na opravě věže s vyčíslením předběžných nákladů. Vzhledem k tomu, že se nedochovala technická dokumentace z poslední opravy kostela, bylo nutné zpracovat nové výkazy skutečných rozměrů zděné části věže. 
      Výběr zhotovitele provedla místní farnost 12. června letošního roku a byla vybrána firma RAPOS Holešov, která má za sebou mimo jiných, opravy kostelů na sv. Hostýně, v Bystřici pod Hostýnem, ve Staré Vsi, nebo i v sousedních Kyselovicích. Cena za řádně zhotovené a dokončené dílo byla stanovena na 1.641.352 Kč vč. DPH. 
     Bylo rozhodnuto, že případné vícepráce, které bude nutno provést z důvodu uvedených nepřesných výměr, nebo nutné ke zdárnému dokončení díla, budou předem projednány a následně odsouhlaseny oběma stranami.
      Oprava věže byla zahájena po stavbě lešení otlučením zvětralých a poškozených ploch omítek na zděné části věže. Po tomto otluku, bude zdivo věže vyrovnáno vhodnou jádrovou omítkou, a na tuto vrstvu nanesena vnější štuková omítka. Po technologické přestávce, která je nutná k vyschnutí nových omítek, byl nanesen podkladní penetrační nátěr, a na tento podklad nanesen nátěr vrchní. Vrchní fasádní barva, kterou byla věž natřena, je vysoce vodoodpudivá a paropropustná, která dlouhodobě ochrání omítky proti povětrnostním vlivům. Barva nátěru věže zůstala zachována ve stávající podobě. 
       Do rozpočtu opravy věže byla zahrnuta také výměna živičné krytiny nejvyšší části věže nad hodinami. Při posouzení nutných oprav na věži bylo zjištěno, že stávající krytina v souvislých plochách nad hodinami již nemá dlouhou životnost, neboť z původních silných živičných plátů zbyla jen vrchní vrstva tenkých proužků drolící se lepenky. Po dokončení stavby lešení byl také posouzen stav oválné kopule (báně) pod křížem. Plechová kopule je vychýlena ze své osy na jednu stranu z důvodu deformace, oválného tvaru na několika místech. Zřejmě se tak stalo při předchozí výměně krytiny, kdy klempíři byli zavěšeni na lanech upevněných nad kopulí. Kopule byla neopravitelná a byla tak zhotovena zcela nová. Konstrukce nové kopule umožní výduchy ve své spodní části velmi důležité odvětrání uzavřeného prostoru věže nad hodinami, které na věži scházelo. Tyto práce již nebyly součástí rozpočtu stavebních prací, ale ke zdárnému dokončení díla se musely provést. Klempířské práce na opravě této části věže, byly zahájeny postupným odstraňováním stávající živičné šindelové krytiny od hodin směrem nahoru, která byla nahrazena krytinou z měděného plechu. Z měděného plechu byly rovněž zhotoveny všechny klempířské prvky na věži, jako jsou okapy, parapety, oplechované římsy apod. v rámci opravy byla provedena také výměna dřevěných rámů věžních oken včetně renovace jejich výplní, které tvoří větrací lišty. Součástí opravy byla také montáž nového svodu hromosvodu. 

 

Oprava věžních hodin

       Ihned po stavbě lešení se začaly postupně ztrácet na věžních hodinách skleněné výplně ciferníků, po kterých zůstaly jen prázdné otvory s kovovým rámem. Důvodem demontáže a vysklení výplní byla generální oprava věžních hodin. Hodiny byly naposledy opravovány v roce 1972 obnovením nátěrů číslic, ručiček a skleněných ciferníků.  Na jaře letošního roku, kdy probíhaly prohlídky věže v souvislosti s plánovanou opravou, byl také zcela samostatně hodinářskou firmou posouzen stav věžních hodin. Hodiny byly prohlédnuty a posouzeny z hlediska pevnosti ocelové konstrukce nosného rámu věžních hodin, stavu skleněných výplní s číslicemi, mechanických pohonů ručičkových strojků a také celkového vzhledu hodin. Bylo doporučeno využít plánované stavby lešení kolem kostelní věže k provedení opravy věžních hodin, včetně modernizace pohonů a vnitřního vybavení. Farní úřad společně s obcí vyhotovily poptávku na případnou opravu věžních hodin.  Zde dvou oslovených firme dokázal zpracovat cenovou nabídku, se zajištěním materiálu na generální opravu, jen firma Rostislav Bouchal, BOROKO z Brodku u Přerova. Jejich nabídka opravy věžních hodin zahrnuje kompletní výměnu středových skel a obvodových skleněných lichoběžníků s čísly. Původní obyčejná skla nahradí z důvodu velké výšky bezpečnostní lepená skla. Velké středové sklo hodin nyní tvoří jediný celistvý díl, který zůstal zachován v původním modrém odstínu. Obvodové lichoběžníky s čísly hodin se zhotovily rovněž z lepeného skla s vloženou bílou neprůhlednou folií. Nové číslice hodin byly vyrobeny z kovu a pomocí dvou šroubů pevně spojeny se sklem (stejně jako ty původní). 
      Z kovu se vyrobily také hodinové ručičky. Pro případnou výměnu, nebo seřízení hodinových ručiček, bude jeden díl skleněného dílu vyndavací. Vzhledem k tomu, že ocelový T profil, ze kterého je zhotoven hlavní nosný rám věžních hodin, byl v dobrém stavu, tak nemusel být z věže demontován. Před osazením nových skel se zbavily nánosu barvy a tmelů. Následně se ošetřily několika speciálními nátěry odolnými proti povětrnostním vlivům. Nové skleněné výplně s veškerým příslušenstvím věžních hodin se osadily zpětně do hodinových otvorů věže, až po dokončení nových omítek. 
      Firma BOROKO v rámci své nabídky zpracovala také návrh na nový motorový pohon věžních hodin. Stávající hodinový stroj s mechanickým převodem pohonu hodin nebyl demontován, ale zůstal ve věži na svém místě zachován, pro příští generace. Stávající mechanický pohon hodin byl nahrazen novým motorovým převodovým pohonem. Tento motorový pohon věžních hodin je řízený centrální jednotkou s přijímačem radiového signálu. Pro synchronizaci času dokáže tento přijímač radiových signálů pracovat s časovou odchylkou +/ 0 vteřin za rok. Při případném přerušení dodávek elektrické energie se po výpadku hodiny automaticky nadstaví zvonu na přesný čas. Samozřejmostí je automatické nadstavení času při přechodu na letní čas a zpět. Řídící jednotka umožnuje nadstavení odbíjení času podle zvolené denní a noční časové periody.  Nabídková cena za všechny provedené práce včetně dodávky materiálu a příslušenství, byla stanovena ve výši cca 250 000,- Kč. 

 

Co ukrývala věžní báň

      Ve čtvrtek 10. září bylo na doporučení stavbyvedoucího rozhodnuto, že z kopule věže bude vyzvednuta tzv. časová schránka. Báň věže byla rozpečetěna a schránka vyzvednuta pracovníkem z firmy RAPOS HOLEŠOV a následně na farním úřadě za přítomnosti svědků otevřena. O tomto otevření byl sepsán protokol, který obsahuje seznam nalezených dokumentů. Schránka obsahovala dokumenty převážně z roku 1885 a několik dokumentů z 20 - 30. let 20. století. Zklamáním pro všechny přítomné, však bylo malé množství dokumentů odkazujících k roku 1972. Zřejmě z nedostatku času (schránka byla otevřena 14. 9. 1972 a již následující den 15. 9. 1972 byla znovu uzavřena) chyběly fotografie, mince a obsáhlejší informace o životě v naší obci, stejně tak jakékoli noviny či jiné články. Po rozpečetění bylo dohodnuto, že dokumenty ze schránky budou očištěny, digitalizovány a poté zpřístupněny veřejnosti formou vystavení. Občané mohli vidět nalezené dokumenty na výstavě „Co ukrývala báň kostela sv. Prokopa ve Vlkoši“ ve dnech 28. - 29. 9. 2015 v klubovně na faře. Nalezené dokumenty byly doplněny o fotografie současné opravy, o fotografie z opravy v letech 1969-1972 a z vytahování zvonů na věž z roku 1982.
      Po otevření schránky se zároveň otevřela diskuze nad novou schránkou, která bude naplněna současnými fotografiemi, mincemi, zprávami. Původní schránka byla změřena a podle jejích rozměrů byly v klempířské dílně vyrobeny dvě nové měděné schránky. První s číslem 1, byla naplněna materiálem, který byl v původní schránce. Druhá schránka s číslem 2, byla určena k naplnění dokumenty ze současné doby.
       V úterý 3. 11. 2015 byly schránky naplněny, v 13:00 hodin uzavřeny a následně uloženy do nové měděné báně na věži našeho kostela. V současné době, tak báň věže ukrývá dvě schránky, které mají za úkol přiblížit budoucím generacím život v naší obci.

 

Kříž z věže

Kromě schránek a báně byl z věže kostela sejmut také kříž, který potřeboval odbornou opravu, aby mohl dalších 100 let vzhlížet na okolí. Kříž byl v pondělí 26. 10. ručně sejmut a odvezen ke kováři a následně k opískování a natření. Ve středu 4. 11. Byl opravený kříž dovezen a opět ručně vyzvednut na věž kostela a usazen. Bylo zjištěno, že kříž je vysoký téměř 2 metry a váží přes 140 kg. 

 

Bez názvu.jpg