Rekonstrukce místní komunikace ulice Na Loukách

 

              Olomoucký kraj poskytl obci Vlkoš v rámci "Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2005" finanční prostředky ve výši 200 000,-Kč na realizaci projektu "Oprava místní komunikace - ul. Na Loukách". Celkové výdaje na tento projekt činily 2 028 231,40,-Kč.
Projekt byl realizován v roce 2005.
Zhotovitelem projektu byla firma STRABAG a. s. Praha, Odštěpný zápod Brno, oblast střed Olomouc.

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající místní komunikace v obci Vlkoš, v ulici Na loukách. Opravovaný úsek komunikace je délky cca 248,6 m, proměnné šířky 3,0 m až 4,5 m. Stávající komunikace je s krytem z živičné penetrace. Vozovka je bez zaobrubníkování, s nevyhovujícím a nedostatečným systémem odvodnění. Konstrukce vozovky byla poškozena povodní v roce 1997 a následně budováním nových inženýrských sítí (kanalizace, plynovod). Kryt živičné vozovky je značně poškozen propady v trasách podzemních sítí, živičná penetrace již neplní svoji funkci, stmelená štěrková kostra vozovky se rozpadá. Předmětem návrhu opravy komunikace v ulici Na loukách je kompletní výměna konstrukce komunikace s novým krytem z asfaltového betonu, se zaobrubníkováním a drobnou úpravou podélných i příčných profilů.
Součástí návrhu je zřízení nového odvodnění dopravní plochy osazením typových uličních vpustí s napojením do nové jednotné kanalizace obce, osazení rezervních chrániček pod komunikací pro výhledové kabelové rozvody a úpravy ploch zeleně, zahrnující dosypávky zeminou, urovnání ploch a osetí travní směsí.

 

 

 

 

Menu

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do zastupitelstev obcí 2018

 

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

MV ČR - OBČAN NA ÚŘADĚ

MV ČR - OSOBNÍ DOKLADY

kaplička.JPG

vlkos_pata.png